สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login  
 

   ข้อมูลทั่วไป

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   บุคลากร

   คณะกรรมการ

    ติดต่อเรา


เกี่ยวกับเราชื่อสถานวิจัย
ภาษาไทย: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
ภาษาอังกฤษ :Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันสันติศึกษา


หัวหน้าสถานวิจัย
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการและเหตุผล
   เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  อันประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลามีความต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นในหลายมิติ  สถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม  รวมทั้งมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงทั้งในระดับชาติและในระดับระหว่างประเทศอย่างมาก  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดการความ ขัดแย้งโดยทำให้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในฐานะวาระแห่งชาติมาโดยตลอด  นอกจากนี้ประชาคมโลกก็ได้ให้ความสนใจในปัญหาและเข้ามาร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการที่จะดำเนินการแก้ไข เหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ สันติภาพและความสันติสุขกลับคืนมาสู่ภาคใต้โดยเร็วที่สุด


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667