สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginค้นหาตามปีที่จัด   หรือ    ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ   2018
    ประมวลภาพโครงการเสวนาสาธารณะหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ”   2018
    ประมวลภาพงานเสวนาสาธารณะสรุปบทเรียน เรื่อง "ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง"   2018
    ประมวลภาพเสวนาสาธาณะ เรื่อง "การเลือกตั้งและความขัดแย้งในสังคมไทย"   2018
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Publishing in Foreing Academic Journals"   2017
    เวทีสัมมนาวิชาการ “พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี“   2017
    เสวนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่อง นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์   2017
    งาน “สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ   2017
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Publishing in Foreign Academic Journals”   2017
    บรรยายสาธารณะหัวข้อ “ปลายทางความขัดแย้ง : จะจบด้วยสันติภาพผ่านการเจรจาหรือด้วยชัยชนะฝ่ายเดียว?”   2017
    งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PNC 2017   2017
    บรรยายสาธารณะ เรื่อง "เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในอาเจะห์"   2017
    โครงการอบรมฐานข้อมูลกับทีมงาน DSID   2017
    โครงการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ (เตรียมงาน)ภายในองค์กร ในหัวข้อ "ไปคายของเก่า ไปนำเข้าของใหม่ๆ"   2017
    กิจกรรมบรรยายสาธารณะในหัวข้อ "ทำความเข้าใจการก่อความไม่สงบฯ"   2016
    “การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรง ในปาตานี”   2016
    การประชุมแลกเปลียนประสบการณ์ทำงานในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า   2016
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ครั้งที่1/2559   2016
    การประชุมยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ(PRC)   2016
    เวทีเสวนา “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ   2016
    โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   2016
    การประชุมยุทธศาสตร์ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ(PRC/IPP)   2016
    ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาฯ ศึกษาดูงานด้านสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   2016
    การแถลงข่าว Peace Survey รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1   2016
    เอกอัคราชทูตเยอรมนี เข้าเยี่ยมการทำงานของสถานวิจัยความขัดแย้งฯ   2016
    ศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดโครงการอบรมนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยสันติภาพแะลดความขัดแย้ง   2016
    การสัมมนาว่าด้วยเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ   2016
    การประชุมในการร่างรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน : Peace Survey   2016
    การสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้   2016
    คณะผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมสถานวิจัยความขัดแย้งฯ   2016
    Peace, Moving Forward วันสื่อสันติภาพ 2016   2016
    การประชุมเรื่องโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเหตุการณ์ฯและการทำรายงานวิเคราะห์สถานการ์ชายแดนใต้ต่อสาธารณะ   2016
    งานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี   2016
    โครงการเสียงเด็กเพื่อสันติภาพ : เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ (ครั้งที่4)   2016
    การเสวนาในหัวข้อ "ทำความรู้จักสำนักเลขานุการสันติภาพแห่งรัฐบาลฟิลิปปินส์ (OPAPP)   2016
    การบรรยายสาธารณะ "เมื่อเสียงผู้หญิงถูกรับฟังและทำตาม : เรียนรู้กลยุทธการเคลื่อนไหวจากประสบการณ์ในอินโดนีเซีย"   2015
    การบรรยายสาธารณะ “ถกเรื่องปารีสที่ปาตานี: ความรุนแรง การเมือง และชะตากรรมของผู้คน”   2015
    การประชุมวิชาการนานาชาติ "สังคมมุสลิม ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใ   2015
    งานแถลงข่าว “CSCD Peace Survey 2015: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”   2015
    การสร้างความร่วมมือในการหนุนเสริมการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง   2015
    Show and Share : PSU Happy Station   2015
    โครงการตลาดวิชาการวิจัยเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ “การวิจัยเชิงสันติภาพแล   2015
    กิจกรรมบรรยายสาธารณะในหัวข้อ "เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง: คิดใคร่ครวญถึง ‘หลักเจตนารมณ์   2015
    โครงการอบรมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อหนุนเสริมสันติภาพ   2015
    งานเปิดตัวหนังสือคนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่   2015
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมวิธีการใช้ข้อมูลการสำรวจระดับจุลภาคฯ   2015
    มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558   2015
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปกป้องเด็กจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่   2015
    งาน "วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้" ประจำปี 2558   2015
    กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปกป้องเด็กในพื้นที่ขัดแย้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคร   2015
    Exclusive ! พ.อ.ดิ๊กสัน พี เฮอร์โมโซ : “ความขัดแย้งต้องเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่สงคราม”   2015
    โครงการการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้านฐานข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่   2015
    การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในการทำงาน CSCD,DSW,PRC ณ อำเภอเบตง จ.ยะลา   2015
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยความขัดแย้งฯ ครั้งที่ื1/2558   2015
    การบรรยายสาธารณะ "สงครามกองโจรและกระบวนการสันติภาพในโคลัมเบีย: เราจะทำงานร่วมกัน (กับศัตร   2014
    การประชุมเพิื่อวางแผนการทำงานของศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ Peace Resource Center (PRC)   2014
    ประมวลภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ CCPP   2014
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ญานวิทยาของปรากฏการณ์วิทยาและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมฯ   2014
    โครงการอบรมกระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้ เมื่ิอวันที่ 8 พฤษภาคม 2557   2014
    โครงการ“อบรมแกนนำเยาวชนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในปาตานี” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557   2014
    โครงการค่ายเยาวชน “ร่วมเรียนรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม” ณ จังหวัดภูเก็ต   2014
    บรรยากาศงาน"มหกรรมวันสื่อสันติภาพ" PPP 101: 10 ปีความรุนแรง 1ปีสนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี   2014
    านเปิดตัวหนังสือ การบริหาร การกระจายซากาตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาเขตพื้น   2014
    การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Right to Self-Determination : ประเด็นใจกลางความขัดแย้งและการกำหนดอนาคตของชายแดนใต้/   2014
    การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล"   2013
    อบรมปฏิบัติการเรื่องสันติภาพและการศึกษาความขัดแย้ง:ขอบข่ายทางทฤษฏีและการวิจัย   2013
    สถานวิจัยความขัดแย้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนฯ   2013
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยความขัดแย้งฯ ครั้งที่2/2556   2013
    ผู้อำนวยการฯและนักวิจัยโครงการฐานข้อมูล GIS ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย   2013
    การประชุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยสำหรับยุทธศาสตร์วิจัยชายแดนใต้   2013
    งานเปิดตัวหนังสือ Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia   2013
    การประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียน วิธีการ การติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและอิน   2013
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สถานวิจัยความขัดแย้งฯครั้งที่1/2556   2013
    ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งฯพร้อมนักวิจัยนำคณะผู้แทนจากประเทศสวีเดนเข้าเยี่ยมคารวะผู้นำ   2013
    สัมมนาวิชาการ เรื่อง ออโตโนมี (อัตบัญญัติ) ฯ   2012
    คณะ จากUppsala Universiry ประเทศสวีเดนเยือนสถานวิจัยความขัดแย้งฯ   2012
    สถานวิจัยความขัดแย้งฯ เข้าร่วมงานHASIB 2012,IMT-GT Halal Expo 2012   2012
    The International Conference on Political Science   2012
    คณะผู้แทนจากประเทศสวีเดนเข้าเยี่ยมคารวะหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่3จชต.   2011


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667