สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login  
 

   ข้อมูลทั่วไป

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   บุคลากร

   คณะกรรมการ

    ติดต่อเรา


คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการดำเนินงาน


คณะกรรมการที่ปรึกษา


ชื่อ - นามสกุล :
รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
(Asso.Prof.Chusak Limsakul,Ph.D.)
ตำแหน่ง :
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

Email :
chusak.l@psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
(Assoc.Prof.Imjit Lertpongsombat)
ตำแหน่ง :
รองประธาน

Email :
limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
(Asso.Prof.Wichai karnjanasuwan)
ตำแหน่ง :
กรรมการ

Email :
wichai.k@psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
(Asst.Prof. Walakkamol Changkamol, Ph.D.)
ตำแหน่ง :
กรรมการ

Email :
walak@bunga.pn.psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
(Asst.Prof.Chidchanok Rahimmula)
ตำแหน่ง :
กรรมการ

Email :
rchidcha@bunga.pn.psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
ดร.ยูโซะ ตาเละ
(Dr.Yusoh Taleh)
ตำแหน่ง :
กรรมการ

Email :
ytalek@bunga.pn.psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
(Asst.Prof.Bussabong CChaijarernwattana,Ph.D.)
ตำแหน่ง :
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
Email :
bussabong.c@psu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
(Asst.Prof.Srisompob Jitpiromsri,Ph.D.)
ตำแหน่ง :
กรรมการและเลขานุการ

Email :
่jsrisomp@bunga.pn.psu.ac.th


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667