สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Publishing in Foreign Academic Journals”

รายละเอียด :
         สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Publishing in Foreign Academic Journals” ในวันที่  8 – 9 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารเรือนพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ (NIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้ด้านการทำวิจัยที่จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาวิธีการวิจัยแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ อาทิ การวิจัยเชิงสำรวจ การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเชิงระบบ รวมทั้งวิธีการเผชิญกับข้อท้าทายต่างๆ ในการเก็บข้อมูล เช่น เทคนิคในการวิจารณ์แหล่งข้อมูล ปัญหาเชิงจริยธรรม และความอ่อนไหวของข้อมูลซึ่งกระทบกับความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลและทำวิจัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการตีพิมพ์ผลงานไปสู่วารสารทางวิชาการระดันานาชาติ    

 

                                                                                           

* คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667