สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Publishing in Foreing Academic Journals"

รายละเอียด :
       การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นสิ่งท้าทายของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน        กองบริการการศึกษาร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Publishing in Foreing Academic Journals" วิทยากรโดย Prof.Dr.Andrea K. Molnar, Northern Illinois University เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานอธิการบดี โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์ เข้าร่วมกว่า30คน  และหลังจากนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU) ต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ดร.แอนเดรีย โมลนา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU) ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี                                                                                                 

* คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667