สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   ติดต่อเรา  |   Login     
        สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ


เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Publishing in Foreign Academic Journals”


ในวันที่  8 – 9 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารเรือนพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


วิทยาเขตปัตตานี        ด้วยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ กำหนดจัดกิจกรรม 


"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Publishing in Foreign Academic Journals”  วิทยากรโดย 


ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ (NIU) 


ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้ด้านการทำวิจัยที่จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาวิธีการวิจัย


 แนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ อาทิ การวิจัยเชิงสำรวจ การสัมภาษณ์และ


การเก็บข้อมูลเชิงระบบ รวมทั้งวิธีการเผชิญกับข้อท้าทายต่างๆ ในการเก็บข้อมูล เช่น เทคนิคในการ


วิจารณ์แหล่งข้อมูล ปัญหาเชิงจริยธรรม และความอ่อนไหวของข้อมูลซึ่งกระทบกับความปลอดภัย


ของผู้ให้ข้อมูลและทำวิจัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการตีพิมพ์ผลงานไปสู่วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ    


สถานวิจัยความขัดแย้งฯ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 


ในวันที่  8 – 9 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารเรือนพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


วิทยาเขตปัตตานี  ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณศิรินยา สาอิ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1136 


หรือ ที่อีเมล์ sirinya.sa@psu.ac.th   รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น ฟรี!! ค่าลงทะเบียน 


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 2560   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667