สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login     
หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Publishing in Foreign Academic Journals” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยาของการวิจัยและการสร้างผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการในวารสารต่างประเทศจากมุมมองของนักวิชาการที่มีประสบการณ์โดยตรงจากต่างประเทศ
จึงเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรฝ่ายสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ MailScanner has detected definite fraud in the website at "goo.gl". Do not trust this website: https://goo.gl/forms/PjJ4QgopttKPwSpa2

โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2560   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667