สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     ด้วยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) เปิดรับสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 5 ราย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการทำโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาด้านสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 1. เป็นนักศึกษาที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย CSCD ซึ่งประกอบด้วย 5 คณะ/หน่วยงาน  คือ คณะรัฐศาสตร์  คณะวิทยาการสื่อสาร  วิทยาลัยอิสลามศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ  และ สถาบันสันติศึกษา

2. นักศึกษาต้องทำวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายการวิจัยตามเป้าหมาย CSCD คือ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรงและการแก้ปัญหาโดยสันติในพื้นที่ภาคใต้

3. นักศึกษาจะได้รับทุนวิจัย เมื่อนำเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  แล้วยื่นต่อ มายังสถานวิจัยความขัดแย้งฯ เพื่อรอการพิจารณาอนุมติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนของสถานวิจัยความขัดแย้งฯ 

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับปริญญาโท วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และปริญญาเอก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

การสมัครขอรับทุน

นักศึกษาผู้สนใจ สามารถยื่นความประสงค์พร้อมทั้งส่ง Proposal มายังสถานวิจัยความขัดแย้งฯ มอ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433มือถือ 086-4981667
E-Mail : sirinya-p@bunga.pn.psu.ac.th


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2556   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667