สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     

งานวิจัย "วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556" 


วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556


Media Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013

คณะผู้วิจัย


สมัชชา นิลปัทม์


รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช


 


ที่ปรึกษาโครงการ


รศ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์


 


จัดทำโดย


กลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์


โครงการสะพาน โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา


อ้างอิง : http://www.deepsouthwatch.org/node/5522
 

 

โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 08 กรกฎาคม 2557   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667