สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะศึกษาและดำเนินงานวิจัยในช่วงปี
2559-2572
โดยการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกโดยแบ่งหัวข้องานวิจัยออกเป็น 4 ด้าน
คือ Strengthening, Standardizing,Smart และ Sustainable
ซึ่งบางงานวิจัยถูกจัดเป็นชุดโครงการเพื่อให้ที่ปรึกษาได้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
     ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงขอเชิญให้หน่วยงานหรือนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในหัวข้อโครงการ/งานวิจัยตามไฟล์แนบ
เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินงานวิจัยดังกล่าว
หรือเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจซึ่งมีหัวข้องานวิจัยครอบคลุมทั้งด้านไฟฟ้ากำลัง
เครื่องกล โยธา สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัย
โดยแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาของกฟภ.ให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทางโทรสาร 02-590 5810
     ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดแผนงานเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา และมอบหมายให้
คุณคมพิสิฐ ประสาท วิศวกร 6 กองวิจัย โทร 02-590 5575 หรือ E-mail :
rp4pea@gmail.com เป็นผู้ประสานงานโพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667