สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login  
 

   ข้อมูลทั่วไป

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   บุคลากร

   คณะกรรมการ

    ติดต่อเรา
  วิสัยทัศน์ :   เป็นเลิศในการวิจัยเพื่อส่งเสริมสันติใน ภูมิภาคและนานาชาติ
  พันธกิจ :   ทิศทางงานวิจัยจะเน้นไปที่
      1. การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
      2. การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์
      3. การวิจัยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนในด้านสื่อ
      4. การวิจัยเกี่ยวกับอิสลามศึกษา ชุมชนศึกษา
      5. การวิจัยทางศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเกี่ยวกับสังคม
      6. วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบ

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667